โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 โดยแยกมาจากโรงเรียนประจำตำบลลี้ (โรงเรียนบ้านลี้) มาทำการสอนที่ศาลาวัดพวงคำ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2470 ขุนประสานอักษรศาสตร์ นายอำเภอลี้ได้มาตรวจและเห็นสมควรจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยมองเห็นว่าบ้านปวงคำเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น บ้านแวน บ้านโฮ่ง บ้านกลาง มาเรียนได้สะดวกจึงขอความร่วมมือกับเจ้าอธิการอินต๊ะอินโท เจ้าอาวาสวัดพวงคำ พร้อมขุนดำรงลี้ ให้ขุนวรรณแพทย์ จัดการปลูกสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น ในที่ดินของวัด ต่อมาทางวัดพวงคำได้ยกที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 3 งาน เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้ชื่อว่า “โรงเรียนตำบลลี้ 2 วัดพวงคำ” พ.ศ. 2491 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงธรรมการสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 (พิเศษ) เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน และเปิดป้ายเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2494 โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านปวงคำ(ปวงคำประชาอุทิศ) พ.ศ. 2505 อาคารเรียนถูกลมพัดเสียหาย ได้เสนอของบประมาณซ่อมแซมและราษฎรสมทบปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป1 ก ขนาด 6 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2504 สิ้นงบประมาณ 60,000 บาท พ.ศ. 2513 ได้สอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6-7 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป 1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท และราษฎรได้บริจาคเงินขยายที่จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูและอาคารเอนกประสงค์ พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง พ.ศ. 2535 ได้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนสมัครเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 10 คน พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน ตามแบบ ฝ 30 จำนวน 1 ชุด พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 1,638,341 บาท และสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณ 127,116 บาท พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบปฏิรูป ขนาด 5 ห้องเรียน งบประมาณ 707,500 บาท พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณตามโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มค่าใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2542 ทำการต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างของอาคารเรียน สปช 105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน และถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 30 จำนวน 1 ชุด พ.ศ. 2547 วันที่ 1 มีนาคม 2547 เวลา 16.40 น. โดยประมาณในขณะที่ครูเวรได้ปล่อยนักเรียนกลับบ้านแล้ว และคณะครูได้อยู่ในบริเวณโรงเรียน และส่วนหนึ่งกำลังทำเว็บไซต์ในห้องศูนย์บริหารก็ได้ยินเสียงดังเปี๊ยะๆจึงได้วิ่งออกมาดูพบว่ามีควันและเปลวไฟขึ้นบริเวณอาคารเรียน แบบ ป 1 ก พิเศษ จึงได้เรียกนักการภารโรงซึ่งกำลังเดินปิดอาคารเรียนให้มาช่วยกันดับไฟ และได้โทรศัพท์ขอรถดับเพลิงจากสถานีตำรวจภูธรลี้และเทศบาลตำบลวังดิน ในระหว่างรอรถดับเพลิง ลมได้พัดแรงทำให้ไฟลุกลามไหม้จากอาคารแบบ ป1 ก พิเศษ ไปหาอาคารเรียนแบบ ป1 ข จำนวน 3 ห้องเรียนซึ่งสร้างด้วยไม้ทั้งหลังทำให้ไฟไหม้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งรถดับเพลิงมา ไฟก็ลุกลามไปไหม้ส้วมแบบองค์การ 5 ที่นั่งและอาคารแบบ ป1 ก เสียหานไปส่วนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ก็ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบมาเป็นลำดับ ทางเจ้าหน้าที่วิทยาการตำรวจจากจังหวัดลำพูนร่วมกับวิทยาการจังหวัดลำปาง ได้มาร่วมกันพิสูจน์หาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย โดยใช้เวลา 2 วันและได้สรุปเป็นรายงานว่า สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร พ.ศ. 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ได้แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติงบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1 ก และส้วมแบบองค์การ 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 450,000 บาท พ.ศ. 2548 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขปรับปรุง โดยวิธีการประกวดราคา 2 ครั้ง แต่ไม่มีห้างร้าน บริษัท ใดสนใจจะดำเนินการรับจ้าง จึงดำเนินการด้วยวิธีการพิเศษ ได้มีห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศชัยวุฒิจากจังหวัดกำแพงเพชรมายื่นและต่อรองราคา ซึ่งทางโรงเรียนโดยกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเกินอำนาจของทางโรงเรียน จึงได้ส่งเรื่องให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ โดยลดรูปแบบรายการบางรายการ เช่นลดฝ้าเพดาน ลดงานระบบไฟฟ้า ลดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ รางรองรับน้ำฝนฯลฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศชัยวุฒิ ได้ทำสัญญาก่อสร้างวันที่ 13 พฤษภาคม 2548 ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการสอนนักเรียน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 172 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 15 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ช่างไฟฟ้า 1 คน ครูธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่ICT 1 คน โดยมีนายชนะชัย เหลืองอ่อน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
Copyright by Admin