ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1051510145 รหัส Smis 8 หลัก : 51020145 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPungkham(Pracha U-thit)บ้านปวงคำ ตำบล : ลี้ อำเภอ : ลี้ จังหวัด : ลำพูน รหัสไปรษณีย์ : 51110 โทรศัพท์ : 053-979300 เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22 มีนาคม 2470 อีเมล์ : Puangkham.10@hotmail.com เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เวียงจามรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลลี้ ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม. วิสัยทัศน์ / ปรัชญา จัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีและทักษะชีวิต ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พันธกิจ / เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม 2. พัฒนางานด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี 3. จัดระบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นประชาธิปไตย 4. จัดบรรยากาศและกิจกรรมในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้ทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีเหลือง - น้ำเงิน
Copyright by Admin