โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) นำโดย นายชนะชัย เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ประเภทนักเรียน เด็กหญิงกัลยากรณ์ ฟองคำตัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับประถมศึกษา ได้แก่ 1.นายเสมอ วงค์พุฒ (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 2.นายเอี่ยม มังคลาด (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 3.นางนิศากร สมฤทธิ์ (ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) 4.นางสาวรุสนันท์ แก้วตา (ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1) 5.นางกชพร คำวงพา (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2) โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 เป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในครั้งต่อไป ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2563
Copyright by Admin